Newsletter

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanuję i przestrzegam Państwa prawa do prywatności. W związku z czym, poniżej znajdą Państwo istotne informacje na temat tego, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o użytkownikach niniejszej strony internetowej www.idealmakers.eu, w jaki sposób dbam o ochronę Państwa danych osobowych a także o zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych i dane kontaktowe:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dorota WALKARZ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Walkarz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Hieronima Derdowskiego 36/12, 71­178 Szczecin posiadająca NIP: 8522524048, REGON: 369056279.

Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie Państwo uzyskać:

 • osobiście lub listownie: pod w/w adresem siedziby,
 • pocztą elektroniczną pod adresem: info@idealmakers.eu ,
 • telefonicznie pod numerem: +48 796 687 785.

Jednocześnie informujemy, że administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem;

 1. b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 2. d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
  e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby

przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest pod następującym adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, w tym mogącego wiązać się ze zbieraniem informacji niezbędnych do zawarcia umowy lub udzielenia Państwu informacji o możliwości zawarcia umowy z administratorem;
 • realizacji praw/obowiązków wynikających z zawartej już z Państwem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych przy nawiązywaniu kontaktu z administratorem danych (w przypadku przetwarzania dokonywanego w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytanie);
 • niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania zawartej już z Państwem umowy oraz do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na administratorze a związanych z realizacją zawartej już umowy.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z obsługą Państwa zapytania skierowanego telefonicznie lub mailowo do administratora, nie będziemy przekazywać danych osobowych w ten sposób nam udostępnionych innym podmiotom.

W przypadku danych osobowych przekazywanych nam w związku z zawarciem lub realizacją zawartej umowy – mogą być one przekazywane do przetwarzania:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie administratora (w szczególności podmiotom obsługujących systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia informatyczne, świadczącym pomoc prawną, czy księgową), na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych z takimi podmiotami;
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie przekazanych nam danych osobowych będzie odbywać się przy udziale pracowników i osób współpracujących z administratorem na podstawie stosownego upoważnienia.

Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub rozwiązanie przedstawionego nam problemu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody); treść korespondencji może polegać archiwizacji – ale nie dłużej niż do czasu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • realizacji wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy lub realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (okresy przechowywania dokumentacji do celów rachunkowych lub podatkowych).

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Administrator nie będzie podejmować – w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym o profilowanie – żadnych dotyczących Państwa decyzji, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Państwo wpływały. Wyjątek stanowią procesy zachodzące przy wykorzystaniu plików cookies, których zasady opisaliśmy poniżej, ale one nie obejmują danych, które Państwo przekazujecie nam mailowo lub telefonicznie.

 

 1. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo do uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu danych osobowych,
 3. prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania informacji o tych danych,
 4. prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne administratorowi lub w innych przewidzianych prawem sytuacjach, chyba że zachodzi sytuacja wyłączająca obowiązek usunięcia danych przez administratora,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych lub jeżeli został wniesiony sprzeciw,
 7. prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania danych innemu administratorowi lub żądania przesłania danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
 8. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, w przypadku, kiedy dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z administatorem w najwygodniejszy dla Państwa ze sposobów wskazanych w pkt. 1.

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie niewymaganym przez przepisy prawa, jednak niezbędnym administratorowi do udzielenia Państwu odpowiedzi na przedstawione nam zagadnienie, jest dobrowolne, ale brak podania takich danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia kontaktu zwrotnego. Taki sam skutek wywoła cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zaś w przypadku zamiaru zawarcia umowy z administratorem – podanie danych osobowych będzie niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie takiej umowy, zaś wycofanie zgody w trakcie realizacji umowy nie ma wpływu na dalszą możliwość ich przetwarzania w celach opisanych w pkt. 2

POLITYKA COOKIES

Strona www.idealmakers.eu którą Państwo odwiedzacie, wykorzystuje pliki cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz aby dopasować możliwości, związane z korzystaniem z naszej strony, do Państwa potrzeb, jak i usprawnić działanie samej strony internetowej.

Cookies to przede wszystkim niewielkie informacje tekstowe, zapisane i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora.

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

 1. Zgoda na cookies.

 

Podczas pierwszej wizyty na stronie www.idealmakers.eu otrzymaliście Państwo informację na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili przez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Państwa przeglądarce.

Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

 1. Cookies własne.

Te pliki są wykorzystywane w celu prawidłowego działania strony www.idealmakers.eu . Są one umieszczane na Państwa urządzeniu przez administratora za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

 1. Cookies podmiotów zewnętrznych.

Strona www.idealmakers.eu wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty zewnętrzne, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies, pochodzących od podmiotów trzecich. Są one umieszczane na Państwa urządzeniu przez te podmioty zewnętrzne, za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka.

Wykorzystywane są cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. W tym zakresie administrator korzysta
z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

 

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing.

Wykorzystywane są narzędzia marketingowe Facebooka, by kierować do Państwa reklamy w tym serwisie. W tym celu przeprowadzona została implementacja w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Państwa odwiedziny na stronach internetowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Logi serwera.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera administrowanego przez administratora, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze administratora w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

INFORMACJA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podejmując kontakt telefoniczny lub e-mailowy z administratorem wyrażacie Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych, według zasad określonych w niniejszej Polityce. Możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Verified by MonsterInsights